Hàm này rất hữu hiệu với mình trong quá trình làm SEO. Vì khi đi tìm pbn sẽ cần đến rất nhiều.
Hàm này cũng phức tạp mình thì mình dốt excel, may quá tìm được trên mạng. Share ở đây để bản thân khỏi quên. heheCông thức dài sau đây có thể giúp bạn trả lại tên miền từ trang web khi bạn cần. Hãy làm như sau:
1. Trong ô trống bên cạnh trang web của bạn, nhập công thức sau, trong ví dụ này, tôi sẽ nhập công thức trong ô B2:=IF(ISNUMBER(FIND("www.",A2)),MID(A2,FIND("www.",A2)+4,IF(ISNUMBER(FIND("/",A2,9)),FIND("/",A2,9),LEN(A2)+1)-FIND("www.",A2)-4),MID(A2,FIND("//",A2)+2,IF(ISNUMBER(FIND("/",A2,9)),FIND("/",A2,9),LEN(A2)+1)-FIND("//",A2)-2)).
chú thích: theo công thức trên, A2 cho biết ô có chứa trang web bạn muốn lấy tên miền, bạn có thể thay đổi nó khi cần.
2. Sau đó nhấn Đi vào và chọn ô B2, kéo chốt điền xuống đến phạm vi mà bạn muốn áp dụng công thức này, và tất cả các tên miền đã được trích ra từ mỗi URL. Xem ảnh chụp màn hình:


 Giải Nén Tên Miền Từ URL Với Chức Năng Do Người Dùng Xác Định

Nếu bạn quan tâm đến mã VBA, bạn có thể tạo một Chức năng do người dùng xác định để trích xuất các tên miền từ URL.
1. Giữ ALT + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.
2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đun, và dán mã sau trong Cửa sổ Module.
Mã VBA: trích xuất tên miền từ URL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Function ExtractDomain(ByVal URL As StringAs String
'Update 20140904
    If InStr(URL, "//"Then
        URL = Mid(URL, InStr(URL, "//") + 2)
    End If
    If Left(URL, 4) Like "[Ww][Ww][Ww0-9]." Then
        URL = Mid(URL, 5)
    End If
    ExtractDomain = Split(URL, "/")(0)
End Function
3. Sau đó lưu và đóng mã, quay trở lại trang tính và nhập công thức này = Extractdomain (A2) vào ô trống bên cạnh trang web, hãy xem ảnh chụp màn hình:
4. Và sau đó nhấn Đi vào chọn ô B2 và kéo chốt điền vào các ô mà bạn muốn chứa công thức này, và tất cả các tên miền sẽ được trích ra từ mỗi trang web.